کارگاه آموزشی انتخاب موضوع و پژوهش در مستند

ثبت نام کارگاه آموزشی انتخاب موضوع و پژوهش در مستند

مکان : یزد_ بلوار دانشجو، سالن انجمن سینمای جوانان استان یزد ساعت : 15:30

سال تولد خود رو وارد کنید مثال 1360